แนะนำโรงเรียนการโรงแรม BHMS

BHMS ตั้งอยู่ใจกลางเมืองลูเซิร์น (Lucerne) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เปิดสอนหลักสูตรการโรงแรม หลักสูตรบริหารธุรกิจ และหลักสูตรศิลปะการประกอบอาหาร

chrisbkk
chrisbkk 3 Min Read

BHMS Business and Hotel Management School ตั้งอยู่ใจกลางเมืองลูเซิร์น (Lucerne) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เปิดสอนหลักสูตรการโรงแรม หลักสูตรบริหารธุรกิจ และหลักสูตรศิลปะการประกอบอาหาร น้องๆ ที่มีความสนใจเรียนต่อสวิส เรียนการโรงแรมที่สวิส ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท รวมถึงน้องๆ ที่จบปริญญาตรีแล้ว ต้องการเรียนหลักสูตรอนุปริญญา 1 ปี ในด้านการทำอาหาร (Culinary Arts) และการจัดการโรงแรม (Hospitality management)

หลักสูตรที่เปิดสอนใน B.H.M.S.

หลักสูตรที่เปิดสอน

Bachelor Degree ปริญญาตรี ระยะเวลา 3 ปี 

 • Hotel & Hospitality Management การโรงแรมและธุรกิจการบริการ
 • Global Business Management บริหารธุรกิจ
 • Culinary Arts การทำอาหาร

Post Graduate Diploma อนุปริญญาโท ระยะเวลา 1 ปี

 • PGD in International Hospitality Business Management

Master Degree ปริญญาโท ระยะเวลา 1 ปี

 • International Hospitality Business Management, M.Sc. การจัดการด้านธุรกิจบริการ
 • Global Business Management, M.Sc. การจัดการด้านธุรกิจระหว่างประเทศ
 • International Hospitality Management, MBA บริหารธุรกิจ เน้นด้านการจัดการธุรกิจบริการ
 • Innovation & Entrepreneurship, MBA บริหารธุรกิจ เน้นด้านนวัตกรรมและการบริหารสำหรับผู้ประกอบการ
 • Global Marketing, MBA บริหารธุรกิจ เน้นด้านการตลาดระหว่างประเทศ

 **BHMS มีทุนการศึกษาให้นักเรียนที่สมัครเรียนทุกหลักสูตร จำนวน 2,000CHF – 4,000CHF 

เหตุผลที่ควรเลือกเรียนที่ B.H.M.S.

1. ตั้งอยู่ใจกลางเมืองลูเซิร์น

สามารถเดินเล่นในเมืองที่เต็มไปด้วยร้านอาหาร ซุปเปอร์มาร์เก็ต และยังใกล้กับจุดศูนย์กลางในการเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะ

2. คุณภาพการศึกษา

นักศึกษามีความรู้ทั้งด้านทฤษฏีทั้งประสบการณ์ทำงานจริงในต่างประเทศ เมื่อเทียบกับนักศึกษาจบใหม่จากที่อื่นๆ ทำให้มีความพร้อมที่จะเริ่มทำงานและเป็นที่ต้องการสำหรับการจ้างงาน

3. โอกาสทำงานในต่างประเทศหลังจบการศึกษา

หลังจบการศึกษาจาก B.H.M.S. มหาวิทยาลัยยังมีโครงการฝึกงาน (Internship) ในโรงแรมที่มีชื่อเสียงในประเทศสหรัฐอเมริกาให้นักศึกษาที่ต้องการได้ประสบการณ์ทำงานเพิ่มเติมอีก 1 ปีเต็ม เพิ่มช่องทางการทำงานในอนาคต

4. คอนเนคชั่นจากนานาชาติ

น้องๆ จะได้เพื่อนจากหลากหลายชาติในการมาเรียนต่อต่างประเทศ ได้ทั้งการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมใหม่ รวมถึงโอกาสใหม่ๆ ในการทำธุรกิจในอนาคต เพื่อนในห้องเรียนวันนี้อาจเป็น Business partner ในวันข้างหน้า

5. เพิ่มทักษะภาษาต่างประเทศ

นอกจากภาษาอังกฤษแล้ว นักศึกษายังได้พัฒนาความรู้ในการสื่อสารด้วยภาษาเยอรมันอีกด้วย มหาวิทยาลัยจัดให้มีวิชาภาษาเยอรมันพื้นฐานให้กับนักศึกษาทุกคนในปีการศึกษาแรก

6. ได้ปริญญา 2 ใบ จาก 2 ประเทศ

หลักสูตรการสอนเกิดจากร่วมมือกันระหว่าง B.H.M.S. และมหาวิทยาลัยพาร์ทเนอร์ที่มีชื่อเสียงในสหราชอาณาจักร เมื่อจบการศึกษาจะได้รับปริญญาบัตรจากทั้ง 2 ที่

ชีวิตในรั้วโรงเรียน B.H.M.S.

นักเรียนกว่า 90 ประเทศ จากหลากหลายเชื้อชาติและวัฒนธรรมด้วยภาษาและความเชื่อที่แตกต่างกัน แต่ทุกคนมาด้วยเป้าหมายเดียวกันคือเพื่อความสำเร็จในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการระดับโลก และด้วยการเรียนรู้แลกเปลี่ยนภายในสังคมที่ประกอบไปด้วยผู้คนจากหลายวัฒนธรรมนี้ทำให้นักเรียนสามารถสั่งสมประสบการณ์ที่จำเป็นในการทำงาน และการเป็นผู้นำระดับนานาชาติในอนาคตได้โดยความสามารถในการทำงานและสื่อสารกับผู้คนที่มีความแตกต่างกัน

Klook.com

การฝึกงานในระหว่างการศึกษาที่ B.H.M.S.

ในแต่ละปีการศึกษา นักศึกษาจะต้องสำเร็จระยะเวลาการฝึกงาน 4-6 เดือนในธุรกิจโรงแรมหรือธุรกิจภาคบริการที่ได้รับอนุมัติจาก BHMS โดยจะมีผู้จัดการตำแหน่งฝึกงานช่วยนักศึกษาในการจัดหาที่ฝึกงานในโรงแรมและร้านอาหารทั้งในสวิตเซอร์แลนด์และต่างประเทศ

ในระหว่างการฝึกงาน ถ้าฝึกงานในในสวิตเซอร์แลนด์นักศึกษาจะได้รับเงินเดือนขั้นต้นของผู้ฝึกงานจำนวน 2,212 ฟรังก์สวิสต่อเดือน (ประมาณ 7 หมื่นกว่าบาท) โดยนายจ้างจะเป็นผู้ตัดสินใจเรื่องห้องพัก ค่าอาหาร และภาษี สุดท้ายเงินเดือนสุทธิในมืออาจจะอยู่ระหว่าง 800-1,200 ฟรังก์สวิสต่อเดือน (ประมาณ 25,000-40,000 บาท)

เพื่อให้มีคุณสมบัติในการฝึกงาน นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานด้านวิชาการ วิชาชีพ และภาษาที่กำหนดโดย BHMS ในระหว่างการฝึกงาน นักศึกษาจะถูกประเมินผลการปฏิบัติงาน พฤติกรรม และทัศนคติทางวิชาชีพโดยนายจ้าง และนักศึกษาจะต้องส่งรายงานเกี่ยวกับลักษณะและการจัดการในองค์กรที่นักศึกษาไปฝึกงานมา

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการเรียนที่ B.H.M.S.

Klook.com

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าเรียนที่ B.H.M.S.

 • จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือมีผลการศึกษาเทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่ 6
 • กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย สามารถโอนหน่วยกิจไปเรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์
 • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี และต้องการไปเรียนต่อป.โทที่สวิตเซอร์แลนด์
 • ผู้สนใจทั่วไปที่จบปริญญาตรีแล้ว ต้องการฝึกทักษะระยะสั้น 1 ปี ด้านการทำอาหาร (Culinary Arts) หรือด้านการโรงแรม
 • ผลคะแนนวัดระดับภาษาอังกฤษ IELTS 6.0 หรือหากไม่มีผล IELTS สามารถสอบวัดระดับภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยได้

เอกสารที่จำเป็นสำหรับการทำวีซ่านักเรียน

 • แบบฟอร์มใบสมัคร
 • CV ที่อัพเดทล่าสุด
 • สำเนาหนังสือเดินทาง
 • จดหมายที่เขียนถึงแรงจูงใจ / แผนการศึกษา / แผนในอนาคต (สำหรับนักเรียนที่เปลี่ยนโรงเรียนจากโรงเรียนอื่นในสวิส คุณจะต้องอธิบายว่าทำไมคุณถึงอยากเปลี่ยนโรงเรียน ทำไมต้อง BHMS?)
 • สำเนาใบรับรองการจบการศึกษาจากโรงเรียน / สำเนาใบรับรองการจบอนุปริญญา / สำเนาใบปริญญา
 • ใบรับรองผลการเรียนของสถานศึกษา (สำหรับนักเรียนที่เปลี่ยนสถานศึกษามาจากที่อื่น ทาง BHMS มีความจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบว่ารายวิชาและหน่วยกิตสามารถโอนมาที่ BHMS ได้หรึอไม่)
 • ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ส่วนนี้ไม่จำเป็นสำหรับนักเรียนที่เป็นเจ้าของภาษา) หากไม่ได้ทำข้อสอบภาษาอังกฤษที่เป็นทางการ เช่น IELTS หรือ TOEFL นักศึกษาจะต้องทำแบบทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษฟรี 30 นาทีทางออนไลน์ (www.testpodium.com , English Level 2 ) และส่งผลการทดสอบมาให้ทาง BHMS
 • หลักฐานทางการเงินของค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพในช่วงปีการศึกษาที่ 1 (ใบแจ้งยอดธนาคารล่าสุด แสดงค่าธรรมเนียมการศึกษาขั้นต่ำของปีที่ 1 + 6,000 สวิสฟรังก์ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่คาดการณ์ไว้ต่อปี)
 • จดหมายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากผู้ปกครองหรือจดหมายสนับสนุนที่ยืนยันการจัดหาเงินทุนให้กับนักเรียน
 • ข้อมูลอ้างอิงของนายจ้าง (ถ้ามี)
 • เอกสารที่ระบุว่าจะเดินทางออกจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อจบการศึกษา
 • เอกสารความยินยอมของผู้ปกครอง (หากนักเรียนอายุต่ำกว่า 18 ปี)

สำรวจและจองกิจกรรมที่น่าสนใจ

Klook.com
Share This Article