ระบบการศึกษาในสวิตเซอร์แลนด์

สำหรับระดับการศึกษาของสวิตเซอร์แลนด์นั้นแบ่งเป็น 5 ระดับด้วยกันคือระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และมหาวิทยาลัย 

chrisbkk
chrisbkk 1 Min Read

ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีนักศึกษาหลายๆประเทศเข้ามาศึกษาต่อที่นี่ เพราะที่นี่เปิดกว้างมากๆ สำหรับนักศึกษาต่างชาติ เพราะมหาวิทยาลัยเกือบทุกแห่งมีนักศึกษาต่างชาติ ราวๆ 40 % ของมหาวิทยาลัย

สำหรับระดับการศึกษาของสวิตเซอร์แลนด์นั้นแบ่งเป็น 5 ระดับด้วยกันคือ

1.ระดับอนุบาล (Pre-School Education)

เป็นการศึกษาก่อนวัยเรียน โดยทั่วไปเด็กจะเข้าเรียนอนุบาลตั้งแต่อายุ 4 ปี

2. ระดับประถมศึกษา (Primary Education)

จัดเป็นการศึกษาภาคบังคับ โดยเด็กสวิสทุกคนจะต้องเรียนชั้นประถมศึกษาเมื่ออายุ 6 ปีขึ้นไป ส่วนจำนวนปีที่เรียนแตกต่างกันไปในแต่ละคันโตน (รัฐ) ส่วนใหญ่คือ 6 ปี แต่บางคันโตนจัดเป็น 4 ปี หรือ 5 ปี

3. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (Lower Secondary Education)

ระยะเวลาในการศึกษาระดับนี้ คันโตนส่วนใหญ่จัดให้ต่อจากประถมศึกษา แต่บางคันโตนอาจมีระยะเวลาศึกษาเป็น 4 ปี หรือ 5 ปี แต่การศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาแล้ว ต้องมีเวลาทั้งสิ้น 9 ปี เด็กสวิสต้องศึกษาให้จบมัธยมศึกษาตอนต้น จึงจะถือว่าจบการศึกษาภาคบังคับ โดยนักเรียนจะมีอายุประมาณ 13-15 ปี

4. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (Upper Secondary Education)

แบ่งออกเป็น 2 สาย คือ สายสามัญศึกษา และสายอาชีวศึกษา โดยสายสามัญมุ่งสู่การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัย

สวิตเซอร์แลนด์เป็นที่ตั้งของ Private School ที่แพงที่สุดในโลก 10 แห่ง โดยมาตั้งอยู่แถบเทือกเขาแอลป์ มีนักเรียนทั้งหมด 100,000 คน ค่าเล่าเรียนตกปีละประมาณ 3,300,000 บาท

5. ระดับอุดมศึกษา (Universities)

มหาวิทยาลัยในสวิตเซอร์แลนด์มีทั้งหมด 12 แห่งด้วยกัน ซึ่ง 10 แห่งเป็นของคันโตน ที่เหลืออีก 2 แห่งเป็นของรัฐบาลกลาง นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายส่วนใหญ่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ซึ่งมีอยู่ทั่วไป

สำรวจและจองกิจกรรมที่น่าสนใจ

Klook.com
Share This Article