ภาษาที่ใช้ในสวิตเซอร์แลนด์

สวิตเซอร์แลนด์ส่วนใหญ่ 74% พูดภาษาเยอรมัน ในขณะที่ 20% พูดภาษาฝรั่งเศส มีเพียง 4% ที่พูดภาษาอิตาลี ส่วนภาษาโรมานซ์นั้นมีคนพูดเพียง 2%

chrisbkk
chrisbkk 1 Min Read

สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีประชากรพูดหลายภาษา เนื่องจากประเทศตั้งอยู่ในยุโรปตอนกลางและรายล้อมด้วยประเทศต่าง ๆ เช่นฝรั่งเศส เยอรมัน ออสเตรียและอิตาลี่ ทำให้เกิดความหลากหลายทางชาติพันธุ์และความหลากหลายทางภาษา ซึ่งสะท้อนถึงประวัติศาสตร์ที่ซับซ้อนและสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศ

“สามัคคีผ่านความหลากหลาย” หรือ Unity through diversity เป็นคติพจน์ของชาวสวิส ซึ่งมีความแข็งแกร่งในความรักและหวงแหนต่อตำบล บ้านเกิด หรือหมู่บ้านของตนเอง

ความหลากหลายนี้ถูกเน้นโดย 4 ภาษา ซึ่งก็คือภาษาเยอรมัน ฝรั่งเศส อิตาลี และโรมานช์ ซึ่งแต่ละภาษาก็จะมีภาษาถิ่นอีกมากมาย (dialect) และแต่ละภาษาก็มีรากเหง้าทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง

Klook.com

1. ภาษาเยอรมัน

สวิตเซอร์แลนด์ส่วนใหญ่ 74% พูดภาษาเยอรมัน ซึ่งป็นภาษาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในสวิตเซอร์แลนด์ และเป็นภาษาหลักที่ใช้ในศูนย์กลางการค้า การเมือง และวัฒนธรรมของประเทศ แม้จะมีอิทธิพลเหนือกว่าภาษาอื่น แต่ภาษาเยอรมันก็เป็นเพียงหนึ่งในสี่ภาษาราชการในสวิตเซอร์แลนด์

นอกจากนี้ ภาษาเยอรมันที่พูดโดยชาวสวิสหลายคนไม่ใช่ “Hochdeutsch” หรือภาษาเยอรมันระดับสูงซึ่งเป็นภาษาเยอรมันที่สอนในโรงเรียน แต่เป็นภาษาสวิสเยอรมันหรือ “Schweizerdeutsch” ภาษาสวิสเยอรมันอาจฟังดูแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงในแต่ละรัฐ และมักจะสะท้อนถึงผู้คนและสังคมของพวกเขา ซึ่งจะมีสำเนียงที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อคุณเดินทางจากเหนือลงใต้หรือจากตะวันออกไปตะวันตก

2. ภาษาฝรั่งเศส

ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายเป็นอันดับสองในสวิตเซอร์แลนด์ โดยมีประชากรประมาณ 20% ที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส ซึ่งเป็นภาษาหลักที่ใช้ในภาคตะวันตกของประเทศ วัฒนธรรมของชาวสวิสฝั่งที่ติดกับประเทศฝรั่งเศสได้รับอิทธิพลอย่างมากจากประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศฝรั่งเศส และภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาที่สำคัญในธุรกิจ การเมือง และการทูตของสวิสอีกด้วย

Klook.com

3. ภาษาอิตาลี

ภาษาอิตาลีเป็นภาษาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายเป็นอันดับสามในสวิตเซอร์แลนด์ และเป็นภาษาหลักที่ใช้ในภาคใต้ของประเทศ โดยมีประชากรสวิสประมาณ 4% ที่พูดภาษานี้ วัฒนธรรมของชาวสวิสฝั่งที่ติดกับประเทศอิตาลีได้รับอิทธิพลอย่างมากจากประเพณีและวัฒนธรรมของอิตาลี และภาษาอิตาลีเป็นภาษาที่สำคัญในการท่องเที่ยว ศิลปะ และวัฒนธรรมของขาวสวิสฝั่งนี้อีกด้วย

4. ภาษาโรมานซ์

ภาษาโรมานช์เป็นภาษาทางการที่พูดกันน้อยที่สุดในบรรดาภาษาราชการทั้ง 4 ภาษาของสวิตเซอร์แลนด์ และใช้เป็นส่วนมากในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ แม้จะมีผู้พูดค่อนข้างน้อย แต่ภาษาโรแมนช์ก็เป็นส่วนสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรมของสวิส และได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในภาษาราชการของสวิตเซอร์แลนด์

สำรวจและจองกิจกรรมที่น่าสนใจ

Klook.com
Share This Article